Φασιστική επίθεση στου Ζωγράφου. Άμεση απάντηση του τοπικού κινήματος

  

Επίθεση φασιστών σε στέκια και καταλήψεις του Ζωγράφου. Χάρη στη μαζική παρουσία κατοίκων και κόσμου του κινήματος αποτράπηκε επέμβαση της αστυνομίας στη Βίλα Ζωγράφου.

Μετά την πο­ρεία της Χρυ­σής Αυγής για τα Ίμια έγινε επί­θε­ση από δέκα φα­σί­στες με μη­χα­νά­κια στους αυ­το­δια­χει­ρι­ζό­με­νους χώ­ρους της γει­το­νιάς «Μπερ­ντές» και «βίλα Ζω­γρά­φου», η οποία αντι­με­τω­πί­στη­κε επι­τυ­χώς από κόσμο που υπήρ­χε στη βίλα. Πολύ σύ­ντο­μα έγινε με­γά­λη κι­νη­το­ποί­η­ση της ΕΛΑΣ (τυ­χαίο;) με του­λά­χι­στον 8 δι­μοι­ρί­ες ΜΑΤ και δε­κά­δες μη­χα­νές των ΔΙΑΣ. Άμεσα ήταν όμως και τα αντα­να­κλα­στι­κά του κό­σμου του κι­νή­μα­τος. Σε λι­γό­τε­ρο από μισή ώρα εκα­το­ντά­δες αλ­λη­λέγ­γυοι/ες συ­γκε­ντρώ­θη­καν για να απο­τρέ­ψουν επέμ­βα­ση των ΜΑΤ με το πρό­σχη­μα της ανο­μί­ας. Ανά­με­σα στους συ­γκε­ντρω­μέ­νους κα­τοί­κους, εκτός από την πο­λυ­πλη­θή πα­ρου­σία του αναρ­χι­κού και αντιε­ξου­σια­στι­κού χώρου, βρέ­θη­καν και δε­κά­δες μέλη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και της ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ, δη­μο­τι­κοί σύμ­βου­λοι και συν­δι­κα­λι­στές το­πι­κών σω­μα­τεί­ων. Επί­σης υπήρ­ξε πα­ρέμ­βα­ση και πα­ρου­σία βου­λευ­τών του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και μελών της Επι­τρο­πής Δι­καιω­μά­των. Μετά από πε­ρί­που μία ώρα, οι δυ­νά­μεις κα­τα­στο­λής απο­χώ­ρη­σαν σε κλίμα εν­θου­σια­σμού για το απο­τυ­χη­μέ­νο σχέ­διο των νε­ο­να­ζί και των ψη­φο­φό­ρων τους.

Σε ανα­κοί­νω­σή του ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Ζω­γρά­φου ση­μειώ­νει με­τα­ξύ άλλων: «Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Ζω­γρά­φου κα­ταγ­γέλ­λει το στη­μέ­νο σκη­νι­κό που φτιά­χνει η αστυ­νο­μία σε άψογη συ­νερ­γα­σία με το ακρο­δε­ξιό πα­ρα­κρά­τος της ΧΑ. Κα­λού­με τους κα­τοί­κους της πε­ριο­χής μας να υπε­ρα­σπι­στούν τους κοι­νω­νι­κούς χώ­ρους απέ­να­ντι στην επι­θε­τι­κό­τη­τα των φα­σι­στών της ΧΑ και την αστυ­νο­μο­κρα­τία που φέρ­νει μαζί της».

Είναι φα­νε­ρό ότι η κυ­βέρ­νη­ση και οι κα­πι­τα­λι­στές που εκ­προ­σω­πούν μας θέ­λουν χωρίς δου­λειά, χωρίς δι­καιώ­μα­τα, πει­να­σμέ­νους και φο­βι­σμέ­νους. Θέ­λουν να φι­μώ­σουν οποια­δή­πο­τε φωνή αντι­δρά στη μνη­μο­νια­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα και να τσα­κί­σουν τις κοι­νω­νι­κές αντι­στά­σεις. Για αυτό και στο­χο­ποιούν το ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα και την Αρι­στε­ρά, κλι­μα­κώ­νο­ντας πα­ράλ­λη­λα τις επι­θέ­σεις τους ενά­ντια στον αντιε­ξου­σια­στι­κό χώρο. Για αυτό και αφή­νουν ελεύ­θε­ρους τους εγκλη­μα­τί­ες της Χρυ­σής Αυγής να λει­τουρ­γούν ως μακρύ χέρι του συ­στή­μα­τος. Με τη «στρα­τη­γι­κή της έντα­σης» και τον αυ­ταρ­χι­σμό προ­σπα­θούν να συ­σπει­ρώ­σουν συ­ντη­ρη­τι­κά ακρο­α­τή­ρια και να νο­μι­μο­ποι­ή­σουν την πο­λι­τι­κή άγριας λι­τό­τη­τας που φτω­χο­ποιεί τα λαϊκά στρώ­μα­τα.

Κάθε ανα­μο­νή, κάθε υπο­χω­ρη­τι­κό­τη­τα στη βία των «από πάνω» και του πο­λι­τι­κού τους προ­σω­πι­κού, θα δυ­σκο­λεύ­ει όλο και πε­ρισ­σό­τε­ρο τη ζωή της κοι­νω­νι­κής πλειο­ψη­φί­ας που οδη­γεί­ται στην εξα­θλί­ω­ση. Είναι η στιγ­μή για ακόμα πιο μα­ζι­κούς, ενω­τι­κούς και απο­φα­σι­στι­κούς αγώ­νες που θα τσα­κί­σουν τα μνη­μό­νια, την κρα­τι­κή και πα­ρα­κρα­τι­κή βία.

Αξί­ζει τέλος να ση­μειω­θεί, ότι η φα­σι­στο­μά­ζω­ξη πήγε με πο­ρεία στα νέα γρα­φεία της ΧΑ στη Λ. Με­σο­γεί­ων απο­δει­κνύ­ο­ντας τι θα ση­μαί­νει από δω και πέρα να υπάρ­χει ένα ορ­μη­τή­ριο τρα­μπού­κων δίπλα στη γει­το­νιά μας.

Επό­με­νο με­γά­λο ρα­ντε­βού στην αντι­φα­σι­στι­κή συ­γκέ­ντρω­ση στις 9/2, 1μμ Κη­φι­σί­ας και Αλε­ξάν­δρας, ενά­ντια στα νέα γρα­φεία της Χρυ­σής Αυγής. Οι συλ­λο­γι­κό­τη­τες του Ζω­γρά­φου κα­λούν σε προ­συ­γκέ­ντρω­ση στην πλα­τεία Γαρ­δέ­νιας, στις 11πμ. Ούτε στου Ζω­γρά­φου, ούτε που­θε­νά!

πηγή: rproject.gr

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s